4641 SATOBS 21 AUG 2016, OTV 4 USA 245.

From: alberto rango via Seesat-l <seesat-l_at_satobs.org>
Date: Mon, 22 Aug 2016 16:19:15 +0200
40651 15 025A   4641 F 20160821190401380 17 25 1840120-075818 48
39232 13 043A   4641 F 20160821194616290 17 25 2107561+153952 37
39232 13 043A   4641 F 20160821194655760 17 25 2113050+301202 28

Alberto Rango, Bari,  4641  41.1067N  016.9008E  35  mt.


_______________________________________________
Seesat-l mailing list
http://mailman.satobs.org/mailman/listinfo/seesat-l
Received on Mon Aug 22 2016 - 09:19:28 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Mon Aug 22 2016 - 14:19:28 UTC