4641 SATOBS 09 AUG 2018, USA 186 USA 245.

From: Alberto Rango via Seesat-l <seesat-l_at_satobs.org>
Date: Fri, 10 Aug 2018 10:13:47 +0200
28888 05 042A   4641 F 20180809185812880 17 25 1316700+092440 18
28888 05 042A   4641 F 20180809185847300 17 25 1210550+271488 28
39232 13 043A   4641 F 20180809200040310 17 25 0656820+582568 28

Alberto Rango,  4641   41.1067N   016.9008E  35 mt_______________________________________________
Seesat-l mailing list
http://mailman.satobs.org/mailman/listinfo/seesat-l
Received on Fri Aug 10 2018 - 03:14:33 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Fri Aug 10 2018 - 08:14:33 UTC